الأدب الرقمي العربي من نحن للاتصال رسالة الدكتوراه الأدب الرقمي الإسباني
تعريف     المصدر: تعريف
رسائل و أطاريح Campos literarios emergentes: literatura
digital en América Latina:Carolina Gainza C
https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php رسائل و أطاريح
المقالات العلمية المقالات العلمية
النقد الأدبي LA LITERATURA DIGITAL EN ESPAÑOL: ESTADO DE LA CUESTIÓN: Dolores Romero López  https://www.researchgate.net/ النقد الأدبي
الإبداعات الرقمية الإبداعات الرقمية
الرواية BREVE HISTORIA DE LA LITERATURA ELECTRÓNICA https://www.redalyc.org/ الرواية
الشعر الشعر
المسرح Disertaciones en torno a la lectura : José Luis Velosa Ramírez internet المسرح
القصة Valorar La Literatura Infantil Digital Propuesta https://www.researchgate.net القصة
أدب الفايسبوك Panorámica de la literatura digital para la educación infantil internet  أدب الفايسبوك
الرواية التطبيق الرواية التطبيق
أدب الطفل الرقمي El cuento y la novela
digital: estructura del texto e interactividad
internet  أدب الطفل الرقمي
أدب المدونات أدب المدونات
أدب التويتر TESES SOBRE LA PERIODIZACION DE LA HISTORIA DE LAUTERATURA LATINOAMERICANA: ¿ANACRONISMO O ILUSION? : Rafael Gutiérrez Glrardot internet  أدب التويتر
أدب الواتساب أدب الواتساب
أدب المنتديات leoncarmen_parte1 internet  أدب المنتديات
أدب اليوتوب أدب اليوتوب
  leoncarmen_parte2 internet   
   
 

Lectura virtualmente digital: el reto colectivo de interpretación textual: Anastasio García-Roca

https://www.redalyc.org/journal  
   
   
  Literatura digital para una nueva experiencia teatral; Sergio Cabrerizo Romero http://archivoartea.uclm.es/  
   
   
 
La literatura en su época
de reproductibilidad digital
Noelia Rivero
La literatura en su época
de reproductibilidad digital
Noelia Rivero
La literatura en su época
de reproductibilidad digital
Noelia Rivero
La literatura en su época
de reproductibilidad digital
Noelia Rivero
La literatura en su época
de reproductibilidad digital
Noelia Rivero
https://dspace.palermo.edu/  
   
   
  LITERATURA E INTERNET:PUBLICACIONES DEL CONGRESO DE LITERATURA
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
internet   
   
   
   
  Poéticas Digitales: el texto como imagen de una obra cinética: Laura Sánchez Gómez https://dialnet.unirioja.es/